logo-head-1

วิสัยทัศน์   :    ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เพื่อความโปร่งใส  สร้างความมั่นใจด้วยคำปรึกษา

พันธกิจ        

๑.  จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายในเดือน กันยายน ของทุกปี

๒.  ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  การบริหารจัดการงบประมาณ  การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการสอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและไม่เป็นผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน  การบริหารจัดการงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  รายงานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อสั่งการ

๔.  ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕.  การรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี

๖.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น หน่วยรับตรวจ กลุ่มเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง